Nov 2006


گفتارهایی در باب میراث فرهنگی

حدود صد سال پیش، یک هیئت باستان شناس فرانسوی به سرپرستی ژاک دمورگان، در نزدیکی شهر شوش در جنوب ایران بخشی از لوح حمورابی را یافتند و برای مرمت به موزه لوور پاریس منتقل کردند. لوح حمورابی در حقیقت یکی از قدیمی ترین قوانین مدون جهان است که تاکنون پیدا شده. این مجموعه قوانین به فرمان حمورابی یکی از پادشاهان بابل در حدود سه هزار و هشتصد سال پیش تدوین و روی الواح سنگی حک شد.گفتارهایی در باب میراث فرهنگی

می دانیم که مرزهای کشورها مدام در حال تغییر بوده اند و این تغییر ات هنوز هم ادامه دارد. امپراتوری های بزرگ به ده ها کشور تقسیم شده اند، در جریان جنگ ها و کشورگشایی ها مدام سرزمین هایی از زیر سلطه یک حکومت خارج شده و به تسلط حکومت دیگری در آمده اند و در این میان ثروت های فرهنگی انسان مدام بین حوزه های مختلف سیاسی جا به جا شده است.گفتارهایی در باب میراث فرهنگی

یکی از موارد موفقی که می شود به آن اشاره کرد مورد شهر پاریس و احداث مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو در دل بافت تاریخی آن است. این مرکز در نزدیکی محله "له آل" یکی از محلات بسیار قدیمی پاریس ایجاد شد. شاید بسیاری از شما نام این مرکز فرهنگی را شنیده باشید.گفتارهایی در باب میراث فرهنگی

نمونه های بسیار موفقی از تلفیق تکنولوژی و امکانات رفاهی جدید در ساختمان های تاریخی وجود دارد. در بسیاری اوقات تغییر کاربری یک ساختمان تاریخی و اضافه کردن امکانات جدید راهی است برای تدوامی حیات و زندگی آن ساختمان و در نهایت مجموعه های اطراف آن. تغییر کاربری به این معناست که ساختمان یا بنایی که در گذشته برای یک استفاده خاص ساخته شده بوده است امروز با حفظ تمام ارزش های معماری و تاریخی خود کاربرد دیگری پیدا کند.گفتارهایی در باب میراث فرهنگی

در بررسی راه حل شهرهای اروپایی برای ادغام زندگی جدید با کالبد قدیمی شهرها البته باید به تفاوت های عظیم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این جوامع نیز آگاه باشیم و همچنین تفاوت سیستم شهرسازی و رشد شهرنشینی را نسبت به ایران در نظر بگیریم.گفتارهایی در باب میراث فرهنگی

شاید صدمات وارده توسط توسعه و مدرنیزاسیون بر ثروت های فرهنگی را باید بیشتر مربوط به تلقی خاص از معنای پیشرفت دانست. در حقیقت در ناخودآگاه ِ بسیاری از جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه، پیشرفت یعنی هرآن چه که بتواند به سرعت جلوه های ملموس و عینی به همراه داشته باشد یا به قول معروف به چشم بیاید.در این جا همان بحث معروف تفاوت مدرنیته و مدرنیزاسیون پیش می آید.گفتارهایی در باب میراث فرهنگی

بیشاپور شهری است از دوران ساسانی که در زمان شاپور اول یعنی حدود هزار و هفتصد و پنجاه سال پیش توسط معماری یونانی طراحی آن صورت گرفته است و توسط سربازان رومی که در جنگ میان ایران و والریان امپراتور روم به اسارات درآمده بودند ساخته شده است.گفتارهایی در باب میراث فرهنگی

حتما با نام سد سیوند و جنجال های فراوانی که بر سر احداث و آبگیری آن به راه افتاده آشنا هستید. این تنها یکی از نمونه هاست که به دلیل نزدیک بودن به منطقه بسیار شناخته شده پاسارگاد و آرامگاه کوروش توانسته وجهه بین المللی پیدا کند و در مطبوعات در مورد آن نوشته و بحث شود.