ايرانيان


گفتارهایی در باب میراث فرهنگی- بخش چهارم
راه ابریشم

بخش چهارم "راه ابریشم" که سلسله گزارش‌هایی درباره میراث فرهنگی است، این موضوع را از منظر تحولات مهم اروپا بعد از رنسانس بررسی می‌کند. زمانی که جامعه ایران زیر نفوذ سلطه مغول‌هاست.
آخرین مطالب