Dec 2006


از باغ تا زندان

زندان قصر تا پیش از زندان شدن سرنوشت عجیب و طولانی ای را پشت سر گذاشته است. این محل بخشی از یکی از قصر ها و باغ های قاجاری است. cultural heritage. Qasr prisonاز ویرانی تا توجه جهانی به ارگ بم
خشت و خورشید

از همان روزهای اول پس از زلزله، در کنار امداد رسانی به اهالی بم، تلاش برای نجات ارگ هم در جریان بود و این تلاش، بسیاری از مردم بم را امیدوار کرد که این شهر فراموش نخواهد شد. در حقیقت ارگ بم، سند ماندگاری بم شد.ارگ بم، از سپیده تاریخ تا صبح زلزله

برای بررسی تاریخ طولانی ارگ بم و سابقه سکونت انسان در این منطقه دو راه در اختیار ما هست. یکی مطالعات باستان شناسی و تاریخی و دیگری افسانه ها و داستان هایی که به وجود آمدن این ارگ را توضیح می دهند. Сultural heritage. Bam citadelگفتارهایی در باب میراث فرهنگی

باستان شناسان تنها به دست آوردن اشیاء قدیمی و با ارزش از محوطه های تاریخی نیست. آنها به دنبال اطلاعاتی هستند که بتواند در کنار اشياء به دست آمده، فرضیه هایی را در مورد یک وضعیت تاریخی به اثبات رسانده یا در روشن شدن آن کمک کند.گفتارهایی در باب میراث فرهنگی

خروج اشياء از کشور یا محل اصلی آن، کوچکترین اتفاق ناخوشایند در این زمینه است. حفاری‌های غیر علمی و قاچاق٬ آسیب‌های بسیار زیان‌بارتری به بار می‌آورند. برای آن که قضیه روشن شود ابتدا باید به این سئوال پاسخ دهیم که ارزش یک شئ تاریخی در چیست؟گفتارهایی در باب میراث فرهنگی

در این گفتار به طور خلاصه در مورد "ایوان کرخه" یکی از محوطه های باستانی کمتر شناخته شده دوران ساسانی ، آسیب های وارده بر آن و همچنین از آخرین تصمیماتی که برای حفاظت از این اثر گرفته شده، بحث شده است.گفتارهایی در باب میراث فرهنگی

شاید بحث بر سر عبور خط راه آهن از نزدیکی نقش رستم در استان فارس را بتوان همچنان مهمترین بحث و نگرانی جدید در حوزه میراث فرهنگی در هفته گذشته دانست. ماجرا آنست که از مدتی پیش اعلام شد وزارت راه قصد دارد از فاصله 300 متری نقش رستم، خطوط راه آهن را عبور دهد.