گفت و گو


گفت و شنیدی با شهرنوش پارسی‌پور:
پشت نویسندگان بزرگِ مرد، همیشه زنی حضور داشته است

شهرنوش پارسی‌پور به طور قابل بحثی، یکی از مهم‌ترین نویسندگان امروز ایران است. بیشتر نوشته‌های او با ترکیبی از زبانی صریح و رئالیسم جادویی، زندگی زنان را روایت می‌کنند. او به تازگی برای همکاری با نویسندگان بین‌المللی در پروژه‌ای در دانشگاه براون به آنان پیوسته و کتاب الکترونیکش نیز در اواخر سال ۲۰۰۷ منتشر شده است. در این گفت و گو، پارسی‌پور درباره تأثیر شدید افسردگی جنون‌آمیز بر کارش و بازی خدا گونه، به واسطه نوشتن صحبت می‌کند.