اسناد تاریخی


نسخه عکسی از امتیارنامچه نفت ویلیام دارسی

سال ۱۹۰۱، یکی از زیرک‌ترین بازرگانان و سرمایه‌داران انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی توانست قراردادی برای اکتشاف نفت با دولت قاجار ببندد. سرنوشت این امتیارنامچه و تحولات بعدی آن که به قرارداد ۱۹۳۳ و آن‌گاه به نهضت ملی دکتر مصدق انجامید، مورد بحث‌ها و بررسی‌های بسیار قرار گرفته است؛ اما اصل این سند که به فارسی و فرانسه نوشته شده، تا کنون در اینترنت منتشر نشده است. رادیو زمانه به مناسبت صد سالگی نفت در ایران، تصویر این سند را منتشر می‌کند.