مشروطه


به مناسبت سی امين سالگرد انقلاب ايران (۶)
منورالفکران و مجتهدان در انقلاب مشروطه

برای فهم بهتر انقلاب اسلامي بهمن ۱۳۵۷ بايد دو روش توأمان را به کار گرفت: قرار دادن اين انقلاب در زمينه و بستر رابطه ميان شيعيسم و نظام سياسی در تاريخ ايران، و مقايسهء اين انقلاب با انقلابهای تاريخی ديگر. يکی از گرهگاههای مهم ارتباط شيعيسم با نظام سياسی را در انقلاب مشروطيت ايران شاهد هستيم. اين گرهگاه از جهتی ديگر نيز حائز اهميت است و آن ارتباط يا تقابل شيعيسم با روشنفکري‌ی مدرن است؛ يعنی همان تضاد تاريخي‌ی عميقی که در جنبش ملی شدن نفت، در «انقلاب سفيد» محمدرضا شاه، و مهمتر ازهمه در انقلاب اسلامی ۱۳۸۷ شمسی، تکرار شد و تا همين امروز نيز شکلهای متفاوت آنرا می‌توانيم ببينيم.به مناسبت شصتمين سالگرد صدور اعلاميهء حقوق بشر
اختراع حقوق بشر

به هنگام بحث از حقوق بشر معمولاً از سه اعلاميهء مهم سخن به ميان می‌آيد: اعلاميهء استقلال آمريکا (۱۷۷۶)، اعلاميهء حقوق بشر و شهروندان در انقلاب کبير فرانسه (۱۷۸۹)، و اعلاميهء جهانی حقوق بشر مصوبهء سازمان ملل متحد (۱۹۴۸). نويسندگان اين اعلاميه‌ها آگاه بودند که طی تاريخ اين حقوق به هيچ وجه «طبيعی» و «جهانی» نبوده اند. اين نويسندگان در واقع معتقد بودند که اين حقوق بايد طبيعی و جهانی تلقی شوند. اين يک قضاوت اخلاقی (و نه ناشی از مشاهدهء تاريخي) است.همه‌ی لوطی‌ها به بهشت می‌روند

در جامعهء عربستان مجازات رسميِ عملِ لواط مرگ است. اما نوع خاصي از تقيه ، همراه با امکان ناپذير بودن تماس آزاد دختر و پسر، باعث شده که عربستان سعودي جامعهء ايده آل لواط کاران بشود. در جامعهء هزار پستو، شايد تقيه راه بهتري براي حفظ سلسله مراتب قدرت و انواع روابط فاعل و مفعولي باشد. همراه با بررسی کتاب «زنان سبيلو و مردان بي ريش».جايگاه دين در جامعهء مُدرن

در جوامع مدرن به طور عام اين حکم پذيرفته شده است که سکولار شدن به معني جدائي دين از دولت است. در اين برنامه توضيح خواهيم داد که سکولارشدن فراتر از اين حکم مي رود ونه تنها حذف دين از حوزهء سياست را مي طلبد بلکه به معني محدود شدن نفوذ دين در جامعهء مدني، در فرهنگ، و در وجدان وهويت فردي نيز هست.برادر جهادی ـ دختر آمريکايی

دختر آمريکايي به خوبي کيفيت اغواگرانهء بدن اش را مي شناسد.خرافه و خشونت ـ با اشاره به طوبی و معنای شب

«غوغای مشروطيت» آرامش شخصيت های داستان را به هم مي ريزد به ويژه آرامش مرداني که منزلت معنوی شان در معرض طوفانِ تغييراتي پيش بيني نشده قرار گرفته است.زنان و انقلاب مشروطيت

نوشته ناهيد کشاورز حضور اجتماعی زنان در ايران به سالهای قبل از انقلاب مشروطيت بر می گردد. بيرون آمدن...