Nov 2007


در سوگ تن های شکسته

رمان بت شکنانه و ارتداد آميز «ناتني» به قلم مهدي خلجي، نگاهي است از درون به فرهنگ ديني در ايران. فرهنگی که نه تنها جان و روان آدمها را مي پژمرد بلکه وجود فيزيکي عاشقان را نيز به تاراج مي برد.دانشگاهيان، رسانه ها، و مراکز قدرت

در محيط هاي غربي، و در فضاهاي روشنفکري غرب، تا اندازهء زيادي خودمختاري ِ نسـبي وجود دارد و رسانه ها اقتدار نسبي دارند. روشنفکران ايراني بايد گوش شان را باز کنند، همهء راديوهاي ايراني را بشنوند، و هرجا هم که تريبوني پيدا کنند و بتوانند حرف شان را آزادانه بزنند، از آن استفاده کنند. مصاحبه با دکتر سهراب بهداد، اقتصاددان و استاد دانشگاه.سياست در کار روشنفکر و رسانه

شما نمي توانيد از راديويي که مي خواهد در عين انعکاس دادن اخبار ايران، و در عين حال که ابعاد منفي دولت ايران را هم مي خواهد نشان دهد، و همچنين مي خواهد اخبار جهان را که در ايران منعکس نمي شود به مردم برساندــ شما نمي توانيد از آن به عنوان رسانهء «اپوزيسيون» حکومت استفاده کنيد! مصاحبه با دکتر علي اکبر مَهدي ـ جامعه شناس و استاد دانشگاه اوهايو در آمريکا.