Jan 2007


اسلام و تجدد پس از آتاتورک

ترکيه نمونه اي است از يک کشور مسلمان که در آستانهء پيوستن به اتحاديهء اروپا قرار دارد. چگونگي ليبرال شدن، اروپائي شدن، يا «غربي شدن» يک کشور مسلمان هميشه مي تواند حاوي درس هائي باشد براي ديگر جوامع مسلمان: جوامعي که در چنبر ديکتاتوري هاي خودکامهء وابسته به غرب، يا در چنبر ديکتاتوري هاي تماميت خواهِ ضدغرب دست و پا مي زنند.جايگاه دين در جامعهء مُدرن

در جوامع مدرن به طور عام اين حکم پذيرفته شده است که سکولار شدن به معني جدائي دين از دولت است. در اين برنامه توضيح خواهيم داد که سکولارشدن فراتر از اين حکم مي رود ونه تنها حذف دين از حوزهء سياست را مي طلبد بلکه به معني محدود شدن نفوذ دين در جامعهء مدني، در فرهنگ، و در وجدان وهويت فردي نيز هست.چند نکته براي بهبودِ شيوه‌ی نگارشِ فارسىِ

داريوش آشوری: در نظامِ آموزشِ طوطی‌پرورِ ما - که تنها کارِ آن انباشتنِ ذهن‌ها از مشتی "محفوظات" است- هرگز چیزی به نام "اندیشیدن" و روش‌هایِ آن که بنیادِ آموزشِ مدرن است‌ طرح نشده است. بنا بر این، خود باید آستین بالا بزنیم و آنچه را که هرگز به ما نیاموخته اند، بیاموزیم. در موردِ شیوه‌ی نوشتن هم، از همه جهت، باید اندیشید و به کمبودها و ناتوانی‌های خود آگاه شد.هويت و خشونت

امروزه اغلب تحليلگران مي کوشند درگيري هاي جهاني را بر اساس خصومت و روياروئي فرهنگي ـ مذهبي توضيح دهند؛ گوئي جهان فقط يک فدراسيون از فرهنگ ها و تمدن ها است. اين برداشت يک بعدي بر اين فرض استوار است که انسانها و فرهنگ ها همواره هويت مشخص و واحدي دارند. اين تصور از «هويت» خطا و خطرناک است و به احتمال زياد به خشونت مي انجامد. Identity and Violence reviewdدانشنامه‌ی بزرگِ اسلامی (آنلاین)

دوازده جلد از این کتاب "آنلاین" شده است، اما هنوز نه کامل. در جلدهای ‌آخرین بسیاری از مقاله‌ها، که در فهرست هر جلد آمده، هنوز از این راه در دسترس نیست. من در کتابخانه‌های ایران‌شناسی با برخی از جلدهای این دایرة‌المعارف سرـ‌وـ‌کار داشته ام و از مقاله‌های آن بهره برده ام. با وجودِ تمامیِ کم‌ـ‌وـ‌کاستی‌های علمی، واژگانی، و روش‌شناختیِ مدرن در میان ما، باید گفت که این دانشنامه، بر روی هم، کارِ سترگ، ارزنده، و کامیابی ست.آزمون تلخ پناهجويان مسلمان در غرب

دربدري هاي جانکاهِ پناهجويان مسلمان پشت مرزهاي بي رحم کشورهاي اروپائي و درون بيغوله نشين هاي نکبت زدهء شهرهاي ترکيه، بلغارستان، يونان، ايتاليا، فرانسه و انگستان، موضوع کتابي است به قلم بهزاد يغمائيان که نزديک سه سال در ميان پناهجويان مسلمان زندگي کرد تا شرح زندگي شان را روي کاغذ بياورد. Embracing the Infidel: the author B Yaghmaian talks to Zamaneh